Transcript of the Blockchain Core Community AMA

Transcript of the Blockchain Core Community AMA

Table of Contents:

We had an AMA session with the Blockchain Core community on September 15th at 2PM UTC. The AMA took place in the community’s Telegram group https://t.me/BCCore

The AMA was being translated into Vietnamese which we included in the transcript below. The transcript has been slightly edited for clarity.

/// Transcript starts now ///

Hydra: Hello everyone and welcome back with another AMA of BC Core. Today we have with us Panther Protocol, from the Panther team.

Welcome to our community and how are you today Andrew and Constantinos?

Constantinos: Hey! Nice to be here with you!

Andrew: Hey there, thanks for having us today!

DRALD: Nice to meet you @andrewzap @Consanto

Hydra: Let’s start with part 1, ready?

Andrew: Yes, good to go!

Constantinos: Absolutely!

Hydra: let’s go

Hydra: Part 1: Introduction questions

1. Please introduce yourself and your team to BCcore. We like to start off with an elevator pitch for the people that haven’t yet heard of Panther Protocol — Tell us what Panther is and what it does?

DRALD : 1. Hãy giới thiệu bản thân và nhóm của bạn về BCcore. Chúng tôi muốn bắt đầu bằng một quảng cáo chiêu hàng ngắn gọn dành cho những người chưa biết đến Panther Protocol — Hãy cho chúng tôi biết Panther là gì và nó có chức năng gì?

Constantinos: My name is Constantinos Antoniou, and I am handling all of the community aspects of Panther. I’ve been involved and Co-founded local communities in my country Cyprus. Organized a few conferences and I’ve been advising projects in terms of marketing and community. I was also the head of research at D-CORE, a crowdsourcing platform where we research and analyze Blockchain projects.

DRALD: Tên tôi là Constantinos Antoniou và tôi đang xử lý tất cả các khía cạnh cộng đồng của Panther. Tôi đã tham gia và đồng sáng lập các cộng đồng địa phương ở đất nước Síp của tôi. Đã tổ chức một vài hội nghị và tôi đang tư vấn cho các dự án về tiếp thị và cộng đồng. Tôi cũng là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại D-CORE, một nền tảng tìm nguồn cung ứng cộng đồng, nơi chúng tôi nghiên cứu và phân tích các dự án Blockchain.

Hydra: wow, nice profile

Andrew: I’m the head of marketing at Panther Protocol. I’ve been in the blockchain space full time for the last five years, headed marketing at Ambisafe back in 2017, headed marketing at Propy.com, and bootstrapped a couple of my own marketing blockchain-specific ventures.

I came up with the Digital Independence Declaration idea (digindec.com) that brought me to Panther Protocol — I’m betting on privacy and human rights.

DRALD: Tôi là trưởng bộ phận tiếp thị của Panther Protocol. Tôi đã tham gia không gian blockchain toàn thời gian trong 5 năm qua, đứng đầu tiếp thị tại Ambisafe vào năm 2017, đứng đầu tiếp thị tại Propy.com và khởi động một vài dự án tiếp thị dành riêng cho blockchain của riêng tôi.

Tôi nghĩ ra ý tưởng Tuyên ngôn Độc lập Kỹ thuật số (digindec.com) đã đưa tôi đến với Panther Protocol — Tôi đang đặt cược vào quyền riêng tư và quyền con người.

Hydra: 5 years experience, cool

Constantinos: Panther Protocol is an end-to-end privacy protocol for DeFi. Panther provides DeFi users with fully collateralized privacy-enhancing digital assets, leveraging crypto-economic incentives and zkSNARKs technology. Users are able to mint zero-knowledge zAssets by depositing digital assets from any blockchain into Panther vaults. zAssets will become an ever-expanding asset class for users who want their transactions and strategies the way they should always have been: private.

Panther is compatible with AML regulations globally through the use of the Panther Metastrate — a zero-knowledge data layer that enables users to disclose all or some of their transaction histories to parties of their choosing, either fully or through the use of zk attestations.

DRALD: Panther Protocol là một giao thức bảo mật đầu cuối cho DeFi. Panther cung cấp cho người dùng DeFi các tài sản kỹ thuật số tăng cường quyền riêng tư được thế chấp hoàn toàn, tận dụng các ưu đãi kinh tế tiền điện tử và công nghệ zkSNARKs. Người dùng có thể đúc các zAssets không có kiến thức bằng cách gửi các tài sản kỹ thuật số từ bất kỳ chuỗi khối nào vào hầm Panther. zAssets sẽ trở thành một loại tài sản ngày càng mở rộng cho những người dùng muốn các giao dịch và chiến lược của họ theo cách mà họ nên luôn có: riêng tư.

Panther tương thích với các quy định AML trên toàn cầu thông qua việc sử dụng Panther Metastrate — lớp dữ liệu không có kiến thức cho phép người dùng tiết lộ tất cả hoặc một số lịch sử giao dịch của họ cho các bên mà họ lựa chọn, đầy đủ hoặc thông qua việc sử dụng chứng thực zk.

Hydra: do you have the story behind this project? or can you please explain why you choose the name “ Panther Protocol “?

DRALD : bạn có câu chuyện đằng sau dự án này không? hoặc bạn có thể vui lòng giải thích lý do tại sao bạn chọn tên “ Panther Protocol” không?

Constantinos: It all started when our Co-founder Dr Anish Mohammed and Oliver Gale met at a crypto conference and realised that both had the same concerns about on-chain surveillance and how DeFi can benefit from privacy solutions. They realised that we had complementary strengths and knowledge and the desire to bring change, so they started to develop the idea. The idea attracted a lot of talented people who stood behind it and wanted to help.

DRALD: Mọi chuyện bắt đầu khi Người đồng sáng lập của chúng tôi, Tiến sĩ Anish Mohammed và Oliver Gale gặp nhau trong một hội nghị về tiền điện tử và nhận ra rằng cả hai đều có cùng mối quan tâm về giám sát trên chuỗi và cách DeFi có thể hưởng lợi từ các giải pháp bảo mật. Họ nhận ra rằng chúng tôi có những điểm mạnh và kiến thức bổ sung và mong muốn mang lại sự thay đổi, vì vậy họ bắt đầu phát triển ý tưởng. Ý tưởng đã thu hút rất nhiều người tài năng đứng đằng sau nó và muốn giúp đỡ.

Hydra: Thank you for the introduction! Next question of Part 1

Hydra: 2. What are your upcoming plans to expand globally and attract more users?

DRALD: 2. Kế hoạch sắp tới của bạn để mở rộng ra toàn cầu và thu hút nhiều người dùng hơn là gì?

Andrew: In the short term, there are probably three things:

1. We’re going to have a Public Sale on October 21st, so I guess, this is a major milestone. We’re about to announce the details soon, so please stay tuned

2. We’re about to announce a major partnership this week, can’t tell the project name as it’s being finalized 🙂

3. Community development is one of the most important aspects of every crypto project. Without a strong community, projects tend to fail in the long run. We are inviting everyone to subscribe to one of our channels to keep in sync with our exciting announcements.

Twitter: https://twitter.com/ZPPanther

Telegram: https://t.me/pantherprotocol

Blog: https://blog.pantherprotocol.io/

Discord: https://discord.gg/WZuRnMCZ4c

DRALD: Trong ngắn hạn, có thể có ba điều:

1. Chúng tôi sẽ có Bán hàng công khai vào ngày 21 tháng 10, vì vậy tôi đoán, đây là một cột mốc quan trọng. Chúng tôi sẽ sớm thông báo chi tiết, vì vậy hãy chú ý theo dõi

2. Chúng tôi sắp công bố mối quan hệ hợp tác lớn trong tuần này, không thể nói tên dự án vì nó đang được hoàn thiện 🙂

3. Phát triển cộng đồng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mọi dự án tiền điện tử. Nếu không có một cộng đồng mạnh, các dự án có xu hướng thất bại trong thời gian dài. Chúng tôi mời mọi người đăng ký một trong các kênh của chúng tôi để luôn cập nhật những thông báo thú vị của chúng tôi.

Twitter: https://twitter.com/ZPPanther

Telegram: https://t.me/pantherprotocol

Blog: https://blog.pantherprotocol.io/

Discord: https://discord.gg/WZuRnMCZ4c

Hydra: so what about the long term?

DRALD: vậy làm thế nào về lâu dài?

Andrew: For the long term it’s mostly about partnerships and product development. We see a huge opportunity to build privacy solutions for some of the established L1, L2 projects.

DRALD: Về lâu dài, chủ yếu là về quan hệ đối tác và phát triển sản phẩm. Chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn để xây dựng các giải pháp bảo mật cho một số dự án L1, L2 đã được thành lập.

Andrew: So, in two words: partnerships + product 🙂

Hydra: perfect

DRALD: Vì vậy, trong hai từ: quan hệ đối tác + sản phẩm 🙂

Hydra: short and easy to understand thank you! next question…

3.What features do you hope to deliver that make Panther stand out from its competitors?

DRALD: 3. Bạn hy vọng sẽ cung cấp những tính năng nào khiến Panther nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh?

Constantinos: Maybe the biggest differentiator that Panther has over its competitors is its unique approach to compliance. Other ‘Privacy’ networks do not provide privacy, instead, they provide private solutions. Their users do not have the option to disclose information to 3rd parties like financial institutions, their accountant, or the tax department for compliance purposes.

Panther empowers DeFi users with full privacy, while also enabling them to provide different levels of disclosures for certain transactions.

Selective disclosures are the future of compliance and the game-changer institutional users have been waiting for as it puts them in control, providing unstoppable privacy and freedom to share data with whomever they decide.

DRALD: Có thể điểm khác biệt lớn nhất mà Panther có so với các đối thủ là cách tiếp cận tuân thủ độc đáo của nó. Các mạng ‘Quyền riêng tư’ khác không cung cấp quyền riêng tư, thay vào đó họ cung cấp các giải pháp riêng tư. Người dùng của họ không có tùy chọn tiết lộ thông tin cho các bên thứ 3 như các tổ chức tài chính, kế toán của họ hoặc cục thuế cho các mục đích tuân thủ.

Panther trao quyền cho người dùng DeFi toàn quyền riêng tư, đồng thời cho phép họ cung cấp các mức tiết lộ khác nhau cho các giao dịch nhất định.

Tiết lộ có chọn lọc là tương lai của sự tuân thủ và người dùng tổ chức thay đổi cuộc chơi đã chờ đợi vì nó giúp họ kiểm soát, cung cấp quyền riêng tư không thể ngăn cản và tự do chia sẻ dữ liệu với bất kỳ ai họ quyết định.

Hydra: nice one, I really like this, privacy and security is the biggest point

Constantinos: exactly 😁

Hydra: 4. Do you have any strategic partnerships that are backing your project? @Consanto @andrewzap

DRALD: 4. Bạn có bất kỳ quan hệ đối tác chiến lược nào đang sao lưu dự án của bạn? @Consanto @AndreWzap

Andrew: In terms of partnerships, we have an extensive pipeline that we will continue to announce. So far we have announced the partnership with Flare Network and StackOS to deploy Panther’s privacy solution to their respective networks, expanding our interoperability.

Additionally, our partnership with Vegaswap is also very important as Vegaswap will list the Panther Token, $ZKP, on the exchange and Panther will include Vegaswap in its Treasury Management. In addition to integrating into the Vegaswap platform and MetaMask API, Vegaswap will act as a Privacy Miner for Panther.

Our most recent partnership is with Sentinel, a powerful protocol that enables the development of third-party and white-label decentralized Virtual Private Network (dVPN) services. You can check out the announcement and find out more about it here: https://blog.pantherprotocol.io/panther-protocol-partners-with-the-decentralized-vpn-ecosystem-sentinel-39c58337759f

There’s quite a bit of partnership coming out in the next couple of weeks, but we just can’t disclose them now until they’re final and signed.

Our major announcement with one of the well-respected ETH scaling solutions is being prepared and should go out sometime this or early next week.

DRALD: Về quan hệ đối tác, chúng tôi có một lộ trình rộng lớn mà chúng tôi sẽ tiếp tục công bố. Cho đến nay, chúng tôi đã công bố quan hệ đối tác với Flare Network và StackOS để triển khai giải pháp quyền riêng tư của Panther cho các mạng tương ứng của họ, mở rộng khả năng tương tác của chúng tôi.

Ngoài ra, quan hệ đối tác của chúng tôi với Vegaswap cũng rất quan trọng vì Vegaswap sẽ niêm yết Panther Token, $ ZKP, trên sàn giao dịch và Panther sẽ bao gồm Vegaswap trong Quản lý Kho bạc của nó. Ngoài việc tích hợp vào nền tảng Vegaswap và API MetaMask, Vegaswap sẽ hoạt động như một Công cụ khai thác quyền riêng tư cho Panther.

Mối quan hệ đối tác gần đây nhất của chúng tôi là với Sentinel, một giao thức mạnh mẽ cho phép phát triển các dịch vụ Mạng riêng ảo phi tập trung (dVPN) của bên thứ ba và nhãn trắng. Bạn có thể xem thông báo và tìm hiểu thêm về nó tại đây: https://blog.pantherprotocol.io/panther-protocol-partners-with-the-decentralized-vpn-ecosystem-sentinel-39c58337759f

Có khá nhiều quan hệ đối tác sẽ ra mắt trong vài tuần tới, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ chúng ngay bây giờ cho đến khi chúng được ký kết và hoàn tất.

Thông báo chính của chúng tôi với một trong những giải pháp mở rộng quy mô ETH được đánh giá cao đang được chuẩn bị và sẽ ra mắt vào khoảng này hoặc đầu tuần tới.

Hydra: 5. And lastly, can you tell us a bit more about late 2021? Could you please share with us your long-term goals for the sector in which you create your project and your vision that will carry you to these goals? Can you tell us a bit more about those plans and how you aim to achieve them? @Consanto @andrewzap

DRALD: 5. Và cuối cùng, bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về cuối năm 2021 không? Bạn có thể vui lòng chia sẻ với chúng tôi mục tiêu dài hạn của bạn cho lĩnh vực mà bạn tạo ra dự án của mình và tầm nhìn của bạn sẽ đưa bạn đến những mục tiêu này? Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về những kế hoạch đó và cách bạn đặt mục tiêu đạt được chúng không? @Consanto @andrewzap

Constantinos: sure

Currently, we are super focused on the Public Sale of our token $ZKP in a few weeks and subsequently the release of our MVP on Polygon and later on Ethereum. If you are interested to participate in our Public sale please fill out the interest form https://share.hsforms.com/1NEKpcC84SFmK0fpd4sFoZQ8mifv

We have a long roadmap ahead of us not only for the rest of the year. We know that Panther is going to be a foundational project, not a fad, so we, as a team and community, are ready to roll up our sleeves and build. Our beliefs are aligned with the work we are doing and we are aware that building the infrastructure for privacy is going to take time and effort.

Constantinos: As mentioned above we are gearing up for the Public Sale and release of our MVP which will be built on Polygon and will serve as the proof of concept for Panther Protocol. It will feature many of the technology components such as Minting & Burning of zAssets, zAsset mixing, Privacy relayers, $ZKP token, voluntary disclosure of transactions and the initial Panther DAO setup.

In Q4 2021, we will continue by improving upon existing features of the Protocol and launch the Panther on another peerchain. In Q1 2022 we will introduce our first iteration of Panthers’ Private Interchain DEX, building the protocol’s first bridge towards complete interoperability.

You can find out more about our future-looking roadmap as well as past achievements and history of Panther here: https://blog.pantherprotocol.io/heres-the-panther-roadmap-our-quest-for-private-defi-88db93dacd4f

DRALD: Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc Bán công khai mã thông báo $ZKP của chúng tôi trong vài tuần nữa và sau đó là việc phát hành MVP của chúng tôi trên Polygon và sau đó là Ethereum. Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình Bán công khai của chúng tôi, vui lòng điền vào biểu mẫu quan tâm https://share.hsforms.com/1NEKpcC84SFmK0fpd4sFoZQ8mifv

Chúng tôi có một lộ trình dài phía trước không chỉ trong phần còn lại của năm. Chúng tôi biết rằng Panther sẽ là một dự án nền tảng, không phải là một thứ lỗi mốt, vì vậy chúng tôi, với tư cách là một nhóm và cộng đồng, sẵn sàng xắn tay áo và xây dựng. Niềm tin của chúng tôi phù hợp với công việc chúng tôi đang làm và chúng tôi nhận thức được rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho quyền riêng tư sẽ mất nhiều thời gian và công sức.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi đang chuẩn bị cho Bán công khai và phát hành MVP của chúng tôi sẽ được xây dựng trên Polygon và sẽ đóng vai trò là bằng chứng về khái niệm cho Giao thức Panther. Nó sẽ có nhiều thành phần công nghệ như Minting & Burning of zAssets, trộn zAsset, người chuyển tiếp quyền riêng tư, mã thông báo $ZKP, tự nguyện tiết lộ các giao dịch và thiết lập Panther DAO ban đầu.

Vào quý 4 năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục bằng cách cải thiện các tính năng hiện có của Giao thức và khởi chạy Panther trên một chuỗi ngang hàng khác. Trong quý 1 năm 2022, chúng tôi sẽ giới thiệu lần lặp đầu tiên của Panthers ’Private Interchain DEX, xây dựng cầu nối đầu tiên của giao thức hướng tới khả năng tương tác hoàn chỉnh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lộ trình hướng tới tương lai của chúng tôi cũng như những thành tựu trong quá khứ và lịch sử của Panther tại đây: https://blog.pantherprotocol.io/heres-the-panther-roadmap-our-quest-for-private-defi-88db93dacd4f

Hydra: wow, very details I will give everyone 1 minute to read it carefully

Constantinos: thank you 🙏

Hydra: we have a nice first part! to know more about Panther Protocol, we will start Part 2 right now

1. What is your opinion about the NFT industry? Has your project taken advantage of this trend yet?

Andrew: Not directly but we intend to also provide privacy for NFTs. StackOs will soon be introducing NFTs to its platform. Currently, NFT’s are public as they are on a public ETH chain, but StackOS will use Panther’s service to encrypt the NFT data, making NFT interaction within the StackOS platform private.

https://news.bitcoin.com/panther-protocol-and-stackos-partner-to-bring-privacy-to-defi-and-nfts/

DRALD: 1. Ý kiến của bạn về ngành NFT? Dự án của bạn đã tận dụng được xu hướng này chưa? @Consanto @andrewzap

Không trực tiếp nhưng chúng tôi dự định cung cấp quyền riêng tư cho NFT. StackOs sẽ sớm giới thiệu NFT cho nền tảng của mình. Hiện tại, NFT là công khai vì chúng nằm trên chuỗi ETH công khai, nhưng StackOS sẽ sử dụng dịch vụ của Panther để mã hóa dữ liệu NFT, giúp tương tác NFT trong nền tảng StackOS ở chế độ riêng tư.

https://news.bitcoin.com/panther-protocol-and-stackos-partner-to-bring-privacy-to-defi-and-nfts/

Hydra: everyone can follow our social media to receive announcements soonest :

Website (https://pantherprotocol.io/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pantherprotocol) | Discord (https://discord.gg/WZuRnMCZ4c) | Github (https://github.com/pantherprotocol) | Twitter (https://twitter.com/ZkPanther) | Reddit (https://www.reddit.com/r/PantherProtocol) | Telegram (http://t.me/pantherprotocol) | Telegram Vietnam (https://t.me/pantherprotocol_VN)

Constantinos: We would love to see you in our telegram group and on Twitter!

Hydra: 2. What is the tokenomics of your token, and how do you stimulate the users to hold your token in the long run? @Consanto @andrewzap

DRALD: 2. Tokenomics của mã thông báo của bạn là gì và làm thế nào để bạn kích thích người dùng giữ mã thông báo của bạn về lâu dài? @Consanto @andrewzap

Constantinos: $ZKP is an ERC20 token and it is the fuel for the protocol. It has a finite supply of 1 Billion tokens which is expected to reach it over a 12 years time frame. The initial supply will be approximately 11% of the total supply.

Besides governance, It has other uses within the Panther ecosystem such as:

Pay for fees within the ecosystem

Get rewards for providing liquidity or other services for the protocol

Secure the interchain private DEX LP vaults

DRALD: $ZKP là một mã thông báo ERC20 và nó là nhiên liệu cho giao thức. Nó có nguồn cung cấp hữu hạn 1 Tỷ token, dự kiến sẽ đạt được nó trong khung thời gian 12 năm. Nguồn cung ban đầu sẽ xấp xỉ 11% tổng nguồn cung.

Bên cạnh quản trị, nó còn có các công dụng khác trong hệ sinh thái Panther như:

Trả phí trong hệ sinh thái

Nhận phần thưởng khi cung cấp tính thanh khoản hoặc các dịch vụ khác cho giao thức

Bảo mật các hầm DEX LP riêng tư trong chuỗi liên kết

Chị Đại: Do you have an AUDIT certificate or are you working to AUDIT your project, so that its security becomes more secure and reliable?

Constantinos: Security is our top priority. Users of Panther will be using the most secure privacy protocol for their assets. Panther development is guided by in-house security expertise. Our team has over 40 years of cumulative expertise in security, and have worked on securing some well-known protocols in this space. The smart contract stack will be fully audited by industry-recognized security researchers prior to launch.

Sen: Panther offer to the user the possibility of obtaining Privacy with their Digital assets through its unique ZAssets, so can you explain to us what is the process to mint these tokens? Also, only Cryptos can be collateralized of real-world assets can too?

Constantinos: Thankfully we have a semi-technical blog post explaining this process. It will do much better work than me right now 😊

https://blog.pantherprotocol.io/minting-and-burning-zassets-a-semi-technical-deep-dive-18dea602a859

DRALD: Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Người dùng Panther sẽ sử dụng giao thức bảo mật an toàn nhất cho tài sản của họ. Sự phát triển của Panther được hướng dẫn bởi chuyên gia bảo mật nội bộ. Nhóm của chúng tôi có hơn 40 năm kinh nghiệm tích lũy về bảo mật và đã làm việc để bảo mật một số giao thức nổi tiếng trong không gian này. Ngăn xếp hợp đồng thông minh sẽ được kiểm toán đầy đủ bởi các nhà nghiên cứu bảo mật được công nhận trong ngành trước khi ra mắt.

DRALD: Rất may, chúng tôi có một bài đăng trên blog bán kỹ thuật giải thích quá trình này. Nó sẽ làm công việc tốt hơn nhiều so với tôi ngay bây giờ 😊

https://blog.pantherprotocol.io/minting-and-burning-zassets-a-semi-technical-deep-dive-18dea602a859

Lão Hạc: For a project development first of all main priority is having enough funds. Does your team financially capable to run this project? Do you have enough funds for its development Can you tell us that how your project generates the profit?

Constantinos: We were fortunate enough to secure close to $10 million via private sale rounds and as I mentioned previously we are heading towards our public sale in October so If you are interested to participate please fill out the interest form https://share.hsforms.com/1NEKpcC84SFmK0fpd4sFoZQ8mifv

DRALD: Chúng tôi đủ may mắn để đảm bảo gần 10 triệu đô la thông qua các vòng bán riêng tư và như tôi đã đề cập trước đây, chúng tôi đang hướng tới việc bán công khai vào tháng 10, vì vậy nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào biểu mẫu quan tâm https://share.hsforms.com/1NEKpcC84SFmK0fpd4sFoZQ8mifv

Cậu Vàng: Does your project support staking program? if yes. how is your stake system work, what is the requirement for users if they want to stake in your platform? Do you have a Token Burning plan to increase Token value and attract Investors to invest?

Constantinos: Privacy mining is a specialized form of liquidity mining that results in making it probabilistically hard to nail down the correlation between a given transaction on a blockchain and the identity of a person. Privacy mining is what enables Panther to facilitate a way to safely transact across all major DeFi platforms.

The process starts from the Panther pools where ‘privacy miners’ deposit. Just like liquidity pools, which serve as the backbone of decentralized exchanges like Uniswap, in a similar construct, Panther Pools are a collection of assets locked in a smart contract that enable users to privately deposit, withdraw, and transact zAssets.

As Panther Pools grow and the number of transactions in the anonymity set increases, so too do the quality and cost efficiencies of decentralized transactional obfuscation that Panther Provides.

For making liquidity available for privacy mining, contributors to Panther Pools are rewarded in ZKP, Panther network’s native token. The number of fees they earn are in accordance with the size and length of their deposit

DRALD: Khai thác quyền riêng tư là một hình thức khai thác thanh khoản chuyên biệt, dẫn đến việc khó xác định mối tương quan giữa một giao dịch nhất định trên blockchain và danh tính của một người. Khai thác quyền riêng tư là điều cho phép Panther tạo điều kiện để giao dịch một cách an toàn trên tất cả các nền tảng DeFi chính.

Quá trình này bắt đầu từ các nhóm Panther nơi gửi tiền của các ‘người khai thác quyền riêng tư’. Cũng giống như các pool thanh khoản, đóng vai trò là xương sống của các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap, theo một cấu trúc tương tự, Panther Pools là một tập hợp các tài sản được khóa trong một hợp đồng thông minh cho phép người dùng gửi, rút và giao dịch zAssets một cách riêng tư.

Khi Panther Pools phát triển và số lượng giao dịch trong tập hợp ẩn danh tăng lên, thì chất lượng và hiệu quả chi phí của quá trình xáo trộn giao dịch phi tập trung mà Panther cung cấp cũng tăng theo.

Để cung cấp tính thanh khoản cho việc khai thác quyền riêng tư, những người đóng góp cho Panther Pools được thưởng bằng ZKP, mã thông báo gốc của mạng Panther. Số phí họ kiếm được phù hợp với quy mô và thời lượng gửi của họ

Hạ My: What social network does your community focus on, how do they know about your project? I want to join the community, where can I find it?

Constantinos: Thank you for your interest 💙

We have a strong presence on Twitter and a super-engaged team on Telegram. Additionally, our discord community is also growing fast. On our blog we share our thought leadership pieces explainer posts.

We would love to see you in one or all of our communities!

Twitter: https://twitter.com/ZPPanther

Telegram: https://t.me/pantherprotocol

Blog: https://blog.pantherprotocol.io/

Discord: https://discord.gg/WZuRnMCZ4c

DRALD: Cảm ơn bạn đã quan tâm 💙

Chúng tôi có sự hiện diện mạnh mẽ trên Twitter và một đội ngũ siêu gắn bó trên Telegram. Ngoài ra, cộng đồng bất hòa của chúng tôi cũng đang phát triển nhanh chóng. Trên phương tiện truyền thông, chúng tôi chia sẻ các bài đăng giải thích về lãnh đạo tư tưởng của chúng tôi.

Chúng tôi rất muốn gặp bạn trong một hoặc tất cả các cộng đồng của chúng tôi!

Twitter: https://twitter.com/ZPPanther

Telegram: https://t.me/pantherprotocol

Blog: https://blog.pantherprotocol.io/

Discord: https://discord.gg/WZuRnMCZ4c

Hydra: Thank you for joining today with us

Constantinos: Thank you for having us! It was great! Panthers Vietnamese community is strong!!

/// Transcript starts now ///

About Panther

Panther is a decentralized protocol that enables interoperable privacy in DeFi using zero-knowledge proofs.

Users can mint fully-collateralized, composable tokens called zAssets, which can be used to execute private, trusted DeFi transactions across multiple blockchains.

Panther helps investors protect their personal financial data and trading strategies, and provides financial institutions with a clear path to compliantly participate in DeFi.

Stay connected: Telegram | Twitter | LinkedIn | Website

Share this article on: